07-11-2019 link Sms’er to Lundgrens

Til dig som bruger Lundgrens advokater, eller er kunde i de danske banker, som Jyske Bank, du bør læse med her.

Læs sms her

Vi har som du måske har læst, meddelt retten, at vi har fyret Lundgrens advokater i sagen mod Jyske Bank for svig. BS 402/2015-VIB

En enkelt og ligetil sag, men som desværre efter 44 måneder stadig ikke er blevet fremlagt af en advokat for domstolen.

Du bedes hjælpe os, og fortælle os om vi ikke klart og tydeligt, har fortalt Lundgrens advokater, at de skal fremlægge vores svig påstande til retten.

?

Vi forsøger her at vise, og dokumentere over for dig, at stole på Lundgrens kan være forbundet med en unødvendig risiko, som du ikke bør udsætte dig selv for.

Så inden du vælger det store Danske advokatkontor Lundgrens advokater.

Så læs her hvordan Lundgrens arbejder.

Link til sms’er

!

Vi har tidligere brugt Dan Terkildsen Partner i Lundgrens, han var i gang med at ville efterkomme Jyske Banks interesser, og har tilbage holdt klientens påstande og beviser for retten.

Dan Terkildsens partner i Lundgrens advokater, er derfor blevet fyret, grundet mistanke om, Lundgrens har taget imod bestikkelse.

Alene mistanke om at Koncernledelsen i Jyske Bank, sandsynligvis ved den øverste Ledelse, med CEO Anders Christian Dam i  spidsen, ved brug af “returkommission” reelt har bestukket Lundgrens advokater, til ikke at fremlægge klientens påstande mod Jyske Bank for million svig, er nu fremlagt domstolen.

!

Philip Baruch partner i Lund Elmer Sandager Advokater tager skarpt afstand til bestyrelsen i Jyske Bank, skulle have bestukket Lundgrens advokater.

Men læs nu bare de billeder af SMS’ER mellem Lundgrens og klienten.

Når du læser Sms’er er mellem Carsten og Emil, så spørg dig selv ?

Hvorfor svare Emi Lundgrensl ikke klienten, og direkte mod ordre, igen  fremlægger et processkrift uden om klienten.

Det føles som i Jyske Bank, der arbejder banken også kun efter Jyske Banks egne interesser.

Og så fortæl om Lundgrens har modarbejdet deres klienters interesser, og i stedet for har hjulpet, Jyske Bank mod deres egen klient.

For those of you who use Lundgren’s lawyers, or are clients in the Danish banks, such as Jyske Bank, you should read here. Notice to you who has shares in Jyske Bank, follow the case. We have, as you may have read, informed the court that we have fired Lundgren’s lawyers in the case against Jyske Bank for fraud. BS 402/2015-VIB A simple and straightforward case, but unfortunately after 44 months has not yet been presented by a lawyer before the court. Please help us and tell us if we have not clearly and clearly told Lundgren’s attorneys to present our fraud allegations to the court. Read letters and smear at www.banknyt.dk ? We are here trying to show and document to you that relying on Lundgrens can be associated with an unnecessary risk that you should not expose yourself to. So before choosing the large Danish law firm Lundgren’s lawyers in the Port of Tuborg So read here how Lundgrens works. Link to text messages can be found on www.banknyt.dk ! We have previously used Dan Terkildsen Partner in Lundgrens, he was in the process of complying with Jyske Bank’s interests, and has withheld the client’s claims and evidence in court. Dan Terkildsen’s partner in Lundgren’s lawyers has therefore been fired, on suspicion that Lundgrens has accepted bribes. The mere suspicion that Jyske Bank Group management, probably the top management, with CEO Anders Christian Dam in the lead, who, through the use of a “return commission”, has in fact bribed Lundgren’s lawyers, not to present the client’s claims against Jyske Bank for a million fraud, is now presented to the court. ! Philip Baruch’s partner in Lund Elmer Sandager Attorneys is taking a sharp distance from the board of Jyske Bank, should have bribed Lundgren’s lawyers. But just read the pictures of text messages between Lundgrens and the client. When reading text messages are between Carsten and Emil, ask yourself? Why does Emi Lundgrensl not respond to the client, and directly against the order, again submits a writ petition outside the client. It feels like Jyske Bank, the bank also works only according to Jyske Bank’s own interests. And then tell if Lundgrens has counteracted their clients’ interests, and instead helped, Jyske Bank towards their own client.Copyright © Elvagten | 80 20 20 80 | Design zeeland.dk